Tin tức sự kiện

Kính gửi:   - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

                - Các cơ quan Đảng, Đoàn thể;

                - Các đơn vị hành chính, sự nghiệp,  lực lượng vũ trang tỉnh;

                - Các Công ty, doanh nghiệp, Hợp tác xã; các nhà hảo tâm;                             

                - Toàn thể cán bộ CNVC, lao động và nhân dân tỉnh Cao Bằng.