• Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 634
  • Tháng hiện tại: 17 310
  • Tổng lượt truy cập: 172454
Đăng nhập
Chức năng nhiệm vụ

 

       CHỨC NĂNG

       -  Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác Mặt trận ở địa phương theo quy định của Luật, Điều lệ MTTQ Việt Nam và chủ trương, Nghị quyết lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

         NHIỆM VỤ

        1. Tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng thời đề xuất các chủ trương, kế hoạch công tác của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo yêu  cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

         2.  Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch công tác của Uỷ ban, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và của cấp trên. Cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

       3. Phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai, thực hiện các chương trình công tác đã được thoả thuận; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh để xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp công tác và vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ  phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương.

        4. Tập hợp, đề xuất những vấn đề liên quan đến chủ trương, chế độ, chính sách…liên quan đến đời sống dân sinh, dân chủ của các tầng lớp nhân dân để tham gia và kiến nghị với cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan xem xét, giải quyết, nhất là đối với đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc, người Cao Bằng ở  ngoài tỉnh, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong các dân tộc thiểu số, các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu…

         5. Triển khai thực hiện các đề tài, chuyên đề, dự án và tổng kết các mô hình, điển hình về tổ chức, hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh hoặc do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu.

        6. Đảm bảo hoạt động của cơ quan, Ủy ban, Ban Thường trực, các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tham mưu công tác tổ chức, cán bộ và công tác thi đua, khen thưởng của Mặt trận theo quy định của Nhà nước và Luật MTTQ Việt Nam.

Thông tin mới nhất
ipv6 ready