• Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 619
  • Tháng hiện tại: 17 295
  • Tổng lượt truy cập: 172439
Đăng nhập
Các phòng ban UB MTTQ VN tỉnh Cao Bằng

          CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN

         1. Văn Phòng

         - Tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác Tổng hợp; Đối ngoại; Thông tin - Lưu trữ và Hành chính - Quản trị.

         - Tiếp nhận, tổng hợp, xử lý các thông tin đến cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh. Lập kế hoạch công tác và điều hành của Ban Thường trực hàng tháng, hàng quý đối với cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh.

         - Tham mưu, đề xuất với Ban Thường trực biện pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra; giúp Ban Thường trực theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện theo chương trình công tác.

         - Chủ trì và phối hợp với các Ban trong cơ quan để chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ tỉnh. Đôn đốc cán bộ, các Ban thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan.

        - Tham mưu, đề xuất thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng và cả năm, báo cáo đột xuất theo yêu cầu, bảo đảm  kịp thời, chất lượng.

        - Tham mưu quản trị mạng, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính. Đảm bảo in ấn, phát hành, lưu trữ công văn đi; tiếp nhận, trình ký, chuyển các loại công văn đến hàng ngày đầy đủ, kịp thời, chính xác; theo dõi về thể thức, cách trình bày các loại văn bản trước khi phát hành; phản ánh kịp thời những sai sót tới Trưởng các bộ phận tham mưu.

         - Giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý tài chính, tài sản theo quy chế và quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời các chế độ chính sách, lương, phụ cấp, kinh phí cho các hoạt động đã được Thủ trưởng phê duyệt. Phòng chống mất cắp và cháy nổ. Mở sổ sách theo dõi tài sản, mua bán, sửa chữa, thanh lý và sự biến động tài sản của cơ quan. Đảm bảo cho cơ quan luôn sạch - đẹp.

         - Giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý, điều hành xe ô tô đi công tác theo chương trình, kế hoạch; tham mưu, đề xuất quản lý tiết kiệm chống lãng phí điện, nước, xăng dầu,..

         - Giúp Ban Thường trực chuẩn bị, tổ chức hội nghị và tiếp khách đảm bảo đúng chế độ quy định, thanh quyết toán kịp thời.

         - Tham mưu với Ban Thường trực thăm hỏi, chúc mừng nhân các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của Đảng, Nhà nước và các cơ quan tổ chức thành viên.

           - Ghi chép Nghị quyết các cuộc họp của lãnh đạo, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, các cuộc làm việc và cuộc họp giữa Uỷ ban MTTQ tỉnh với các cấp, các ngành.

        2. Ban Tổ chức - Tuyên giáo

        - Tham mưu giúp Ban Thường trực xây dựng Quy định chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách, các Hội đồng tư vấn của Uỷ ban MTTQ tỉnh; xây dựng các quy chế, quy định, quyết định của Uỷ ban, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và cơ quan Uỷ ban MTTQ về tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ.

        - Giúp Đảng đoàn, Ban Thường trực biện pháp nâng cao chất lượng ủy viên Ủy ban, mở rộng các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh; biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách của cơ quan MTTQ các cấp và Ban công tác Mặt trận khu dân cư ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tham mưu việc bố trí, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi duỡng, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách đối với CBCC cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh. Tham gia góp ý kiến với cấp ủy các huyện, thành phố về sắp xếp, đề bạt, thay thế và thực hiện chính sách đối với cán bộ chủ chốt của Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố.

         - Xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở.

         - Tham mưu nâng cao chất lượng thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng trong hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các Quy định của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UBND tỉnh và Quy chế Thi đua, khen thưởng của Uỷ ban MTTQ tỉnh.

        - Tham mưu Ban Thường trực xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng; Pháp luật của Nhà nước; nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh và các nhiệm vụ chính trị của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

         - Tham mưu các các văn bản, báo cáo và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

        - Trực tiếp tham mưu, theo dõi, chỉ đạo công tác đối ngoại nhân dân của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

        - Tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả của “Bản tin công tác Mặt trận” hàng quý; phối hợp tổ chức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng; tổ chức quay phim, chụp ảnh tư liệu cơ quan; cung cấp tin, bài cho các cơ quan báo chí tuyên truyền theo sự chỉ đạo của Ban Thường trực.

        - Tham mưu việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng ( Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

        - Tham mưu các chương trình phối hợp công tác với Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, các tổ chức Chính trị - xã hội, các ban ngành liên quan... 

       - Giúp Ban Thường trực hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo của một số Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

      3. Ban Dân chủ - Pháp luật

       - Tham mưu, giúp việc Ban Thường trực, Uỷ ban MTTQ tỉnh công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

       - Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các bước của quy trình hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trước và sau kỳ họp; tổng hợp báo cáo, thông báo trước HĐND và báo cáo Trung ương.

      - Tham mưu hướng dẫn MTTQ các cấp thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền; tổ chức lấy ý kiến hoặc phối hợp tham gia ý kiến xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

       - Tham gia giải quyết điểm phức tạp về khiếu nại, tố cáo. Chủ động đề xuất những biện pháp nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo, giám sát việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

        - Tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước, thực hiện tiếp dân, theo dõi giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân gửi Uỷ ban MTTQ tỉnh.

        - Tham mưu cho Ban Thường trực xây dựng, triển khai thực hiện, sơ kết, đánh giá các quy chế phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và các cơ quan chức năng trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

        - Phối hợp với các cơ quan chức năng củng cố kiện toàn và hướng dẫn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, các tổ hòa giải ở cơ sở.

        - Giúp Ban Thường trực hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo của một số Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

       4. Ban Phong trào

        - Tham mưu, giúp việc Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ tỉnh về các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì; phối hợp thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác đoàn kết các Dân tộc, Tôn giáo theo chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

       - Tham mưu, đề xuất, hướng dẫn tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả, kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan đến cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hoạt động Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ xây dựng nông thôn mới…

        - Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động về: Phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, an toàn giao thông, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc bảo vệ bà mẹ - trẻ em, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân,...

        - Tham mưu, đề xuất, xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động với ngành có liên quan để tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tương thân tương ái, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa.

        - Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình  phối hợp thống nhất hành động với các cấp, ngành, thành viên Mặt trận có liên quan để tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo, đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo và những người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số, đoàn kết cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

        - Tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo. Thường xuyên giữ mối quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan có liên quan của Đảng, chính quyền và các tổ chức thành viên trong quá trình thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo của Mặt trận nhất là Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc và Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh…

      -  Phối hợp với các ngành chức năng có liên quan và các tổ chức thành viên giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, các đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước trong việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo.

       - Nắm tình hình và xử lý những công việc thường xuyên cũng như các vấn đề nảy sinh đột xuất có liên quan đến dân tộc tôn giáo.

       - Tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở vùng đồng bào theo đạo và vùng dân tộc thiểu số; tham gia giám sát xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đồng bào dân tộc, tôn giáo.

        - Giúp Ban Thường trực hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo của một số Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

Thông tin mới nhất
ipv6 ready