Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một con người cả đời phấn đấu hy sinh, tất cả vì dân, vì nước, vì hạnh phúc con người

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh cổ động việc học tập và làm theo chỉ thị 05


Hồ Chí Minh nhiều lần chỉ rõ: "Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa", người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, nếu không có đạo đức làm nền tảng, làm cái căn bản thì dù có tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vai trò sức mạnh của đạo đức được Hồ Chí Minh nhìn nhận trên các bình diện:


Kế hoạch triển khai thực hiện CT 05 của Bộ Chính trị