Góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc “Quy định MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong toàn tỉnh đã góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.

Các đại biểu huyện Nguyên Bình biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Kim Xoa

Hằng năm, căn cứ vào chương trình công tác của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động lựa chọn nội dung cần góp ý. Công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các tổ chức đoàn thể được tổ chức theo phương pháp “mở”: Góp ý định kỳ, thường xuyên hoặc đột xuất; trọng tâm là tổng hợp ý kiến của nhân dân góp ý bằng văn bản trước các kỳ họp của cấp ủy, chính quyền; hoặc góp ý theo gợi ý để đánh giá, nhận xét đối với các tập thể, cá nhân hằng năm.
 Việc tham gia góp ý thực hiện bằng nhiều hình thức, như: Tổ chức hội nghị, gửi văn bản dự thảo đề nghị góp ý, góp ý tại hội nghị giao ban với cấp ủy, các cuộc họp với chính quyền; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử trị, tổ chức hội nghị qua tiếp xúc; đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp và các đoàn thể để làm cho các chủ trương, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển KT - XH của địa phương, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân…
Bà Đinh Thị Nơ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Quang (Thành phố) cho biết: Ủy ban MTTQ xã thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thảo luận. Qua các hội nghị tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp của HĐND các cấp đã tổng hợp được nhiều ý kiến, nội dung cử tri quan tâm, như: xây dựng nông thôn mới; tạo việc làm; vệ sinh môi trường; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; vận động phong trào xã hội học tập, xây dựng quỹ khuyến học, dòng họ hiếu học; thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; rà soát hộ nghèo; bình xét hộ gia đình văn hóa… Sau mỗi đợt tham gia góp ý xây dựng chính quyền, MTTQ xã tham mưu, hiến kế những nhiệm vụ, giải pháp, đề xuất các cơ chế, chính sách để chính quyền nghiên cứu đề ra những quyết sách trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm. Nhiều ý kiến không thuộc chức năng, nhiệm vụ được chuyển cho cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.
Qua hơn 5 năm thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW, đã có trên 1.900 lượt ý kiến của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 2.300 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; 66.670 ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản của Nhà nước, Quốc hội, MTTQ Việt Nam, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, của cấp uỷ, HĐND, UBND các cấp. 
Phối hợp tổ chức 266 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân, tập trung về công tác giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ xây dựng các công trình, dự án về hạ tầng giao thông, các công trình phúc lợi, quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; 93 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội khóa XIV với 788 ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp, phản ánh; 238 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh khoá XVI với 2.295 ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp, phản ánh...
Cơ bản ý kiến, kiến nghị, góp ý của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổng hợp gửi đến cấp ủy, chính quyền các cấp đều được quan tâm xem xét giải quyết đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm, thẩm quyền hoặc tổng hợp, kiến nghị gửi đến cơ quan, các cấp, các ngành có thẩm quyền, trách nhiệm xem xét giải quyết. Kết quả đạt được đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy, thực hiện tốt dân chủ cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh. 
Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả đạt được, trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội toàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, như: Một số địa phương, đơn vị còn thụ động, trông chờ vào ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của cấp ủy, hướng dẫn của cơ quan, đơn vị cấp trên; còn lúng túng, chưa chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động phát huy vai trò của nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; chưa thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình dư luận nhân dân, những vấn đề cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân quan tâm, bức xúc, băn khoăn, lo lắng để kịp thời kiến nghị cấp ủy, chính quyền cùng cấp xem xét, đối thoại giải quyết; chưa mạnh dạn trong góp ý, kiến nghị, đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh…
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nông Thị Tuyết cho rằng: Để nâng cao hiệu quả công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức đoàn thể,  các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, định hướng MTTQ và các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phối hợp tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các chương trình, dự án lớn của chính quyền các cấp; thực hiện tốt các chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt góp ý đối với tập thể và góp ý đối với cá nhân, góp ý vào dự thảo văn bản và góp ý đối với việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên; hằng năm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Mặt trận, đoàn thể, chú trọng nâng cao kỹ năng lắng nghe, tuyên truyền, vận động quần chúng theo phương châm “lắng nghe nhân dân nói, nói cho nhân dân hiểu, làm cho nhân dân tin”.           

                                                                                                             Theo báo Cao Bằng 

Các tin khác