HD Tuyên truyền thực hiện Di chúc + 60 năm mở đường HCM và 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình

Số ký hiệu: 104/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 02/5/2019
Người ký: Nông Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Thường trực
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Tuyên giáo