Quy định của pháp luật về quyền tiếp cận thông tin; một số điểm cần biết về khiếu nại tố và tố cáo