Bảng tổng hợp kết quả cuộc vận động và tổ chức ngày hội năm 2017

Số ký hiệu:
Ngày ban hành:
Người ký:
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Phong trào