ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Ở KHU DÂN CƯ NĂM 2017

Số ký hiệu:
Ngày ban hành:
Người ký:
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Phong trào