SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

 

Tổ Chức Bộ Máy Cơ Quan Ủy Ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Cao Bằng

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT. CƠ QUAN

ĐT. DI ĐỘNG

GMAIL

 
 

1. TT UB MTTQ tỉnh

         

01

Nguyễn Văn Dừa

Chủ tịch

0206.3853.926

0988.772.906

duathachan@gmail.com

 

02

Nông Thị Tuyết

Phó Chủ tịch Thường trực

0206.3882.268

0915.015.719

tuyetmtcb@gmail.com

 

03

Đặng Thị Duyên

Phó Chủ tịch

0206.3953.400

0914.606.650

dangduyenvpmt@gmail.com

 

04

Nguyễn Ngọc Truân

Phó Chủ tịch

0206.3853.923

0914.221.486

nguyentruanhndcb@gmail.com

 

 

2. Văn Phòng

         

01

Nguyễn Hùng Cường          

Chánh Văn phòng

026.3853.921

0987.584.888

nhcuongcb@gmail.com

 

02

Hoàng Thị Hương Lan

P.Chánh Văn phòng

026.3853.925

0946.381.676

hoanghuonglan76@gmail.com

 

03

Nông Thị Kim Tuyến

Kế toán

026.3852.247

0975.495.298

nongtuyennt@gmail.com

 

04

Lăng Thị Hà

Văn thư

026.3859.078

0916.019.686

vanphongmttqcb@gmail.com

 
 

3. Ban Tổ chức -Tuyên giáo

         

01

Bế Thị Lan

Trưởng ban

026.3858.264

0916.972.466

bandttgmt@gmail.com

 

 

02

Phạm Hải Hồng

Phó Trưởng ban 

026.3956.922

0866.108.886

tuyengiaomtcb@gmail.com

 
 

5. Ban Phong trào

         

01

Nông Thị Bay

Trưởng ban

026.3853.922

0945.266.418

baynongcb@gmail.com

 
 

6. Ban Dân chủ - PL

         

01

Trịnh Quý Nam

Trưởng ban

 

0948.179.078

bandcplcb@gmail.com

 

02

Hoàng Quang Chuẩn

Phó Trưởng ban

026.3858.584

0984.135.080

bandcplcb@gmail.com